Magnifiek hosting logo

Algemene voorwaarden

1.BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:

Magnifiek hosting service te Haarlem: Hosting Provider / Internet service provider, verder te noemen Magnifiek hosting service. Aanbieder van internetdiensten en bijkomende internetwerkzaamheden.

Klant: Een particuliere- of zakelijke rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Magnifiek hosting service.

Domeinnaam: Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere internet gerelateerde dienst of voorziening kan worden aangeduid, bestaande uit een unieke, door de klant – binnen de daarvoor gegeven technische mogelijkheden – gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied, bedrijfstak of soort, of andere uniek soort domein - extensie, gescheiden door een punt - leesteken.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN:

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten/werkzaamheden die door Magnifiek hosting service worden afgesloten resp. worden verricht.
Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de klant akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van Magnifiek hosting service.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Magnifiek hosting service.
Bij het ondertekenen van de overeenkomst geeft de klant aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden op de Magnifiek hosting service website op internet.

B. Afwijkingen van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn slechts geldig indien en voor zover zij in overleg met Magnifiek hosting service schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Magnifiek hosting service zijn aanvaard.

C. Magnifiek hosting service mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of op een specifieke datum. De wijziging(en) worden op de webpagina's van Magnifiek hosting service gepubliceerd en middels email naar haar klanten gestuurd. Indien de klant het oneens is met de wijzigingen heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wijzigingen de gelegenheid schriftelijk( dus niet per e-mail ) tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken, waarna de wijzigingen op deze klant niet van toepassing zijn. Zonder bezwaar van de klant vóór het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben
aanvaard.

3. AANBIEDINGEN EN HET TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST.

A. Alle door Magnifiek hosting service gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De offertes hebben een geldigheidsduur van 14dagen vanaf de datering van de offerte. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens.

B. De overeenkomst komt tot stand, zodra de offerte door de klant schriftelijk is geaccepteerd en door Magnifiek hosting service is ontvangen. Dit brengt met zich mee dat de klant aangeeft dat hij bekend is met deze algemene voorwaarden en ze volledig accepteert.

C. Door de klant kunnen géén wijzigingen van welke aard dan ook in de offerte worden aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Magnifiek hosting service. Bij een eventuele wijziging van de voorwaarden in overeenstemming tussen beide partijen, kan mogelijk een tariefswijziging plaatsvinden. Magnifiek hosting service zal de klant van zo’n tariefswijziging op de hoogte stellen. De overeenkomst gaat pas in, nadat de klant met deze tariefswijziging schriftelijk is akkoord gegaan. Voorzover de klant zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met Magnifiek hosting service aangaat, dient deze op verzoek van Magnifiek hosting service zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de klant aan te tonen.

4. DE OVEREENKOMST.

A. Termijn De Overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden tenzij anders overeengekomen zoals in de overeenkomst met de klant is vermeld. Tenzij Klant uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de Overeenkomst (of een individuele domeinnaam) opzegt, wordt u aangeboden om de de overeenkomst te verlengen voor eenzelfde looptijd.
Restitutie van gelden bij tussentijdse beëindiging van de looptijd van de overeenkomst door de klant is enkel mogelijk bij stilzwijgende verlening. De vorige clausule geldt alleen indien Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien Klant wel vanuit beroep of bedrijf handelt, is restitutie van gelden bij tussentijdse beëindiging van de looptijd van de overeenkomst door de klant is niet mogelijk.

B. Opzegging: Opzegging van een jaarcontract dient minimaal een 1 maand voor het einde van de termijn te geschieden en geldt tegen het einde van de bedoelde termijn.
De vorige clausule geldt alleen indien Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien Klant wel vanuit beroep of bedrijf handelt, geldt een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de duur van de Overeenkomst.
Klant kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Klant mag daarnaast ook via het klantaccount (controlepaneel) en schriftelijk opzeggen, waarbij als opzegdatum geldt de datum dat Magnifiek hosting service de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. Voor het verwijderen c.q. teruggeven van een door de klant aangeleverde server, die in het Magnifiek hosting service - systeem is geplaatst, zijn eenmalige verwijderingkosten verbonden van € 150,-- per server. Hiervoor wordt de server van het systeem op een deskundige wijze afgekoppeld en apart uit de beveiligde ruimte uit de serverlokatie verwijderd. Alle transportkosten voor het retoursturen van server(s) naar de klant komen verder geheel voor rekening van de klant. De klant blijft verantwoordelijk voor het transport en voor het tijdig afsluiten van een passende transportverzekering. Transportschade is dus niet verhaalbaar op Magnifiek hosting service.

C. Prijswijzigingen Prijswijzigingen binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst zijn niet van toepassing op de klant. Prijsverhogingen na de periode van 3 maanden zijn voor risico van de klant, maar deze heeft gedurende een maand na de mededeling van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de klant niet binnen een maand na prijsverhoging de overeenkomst opzegt, wordt aangenomen dat de klant - stilzwijgend - akkoord gaat met de verhoogde prijs.

D. Meerwerk / extra kosten Als Magnifiek hosting service t.b.v. de klant werkzaamheden moet verrichten uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld in opdracht of als een goed zaakwaarnemer) welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen, of als kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.

E. 0verschrijding dataverkeer Ook het overschrijden van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer per gebeurtenis en/of tijdsperiode wordt extra in rekening gebracht. Hiervoor gelden de bepalingen en de op dat moment geldende bedragen voor overschrijding van het dataverkeer. Daarbij geldt dat de logfiles en administratie van Magnifiek hosting service het dwingende bewijs leveren van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer. Deze zijn bepalend, tenzij door de klant het tegendeel wordt bewezen.

F. Ontbinding overeenkomst

1. Magnifiek hosting service heeft te alle tijden het recht de overeenkomst te beëindigen of op te schorten, als op enig moment mocht blijken dat de klant valse of verkeerde persoongegevens heeft doorgegeven, chanteert of als blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwaarden is aangegaan. Tijdens opschorting blijft de klant verplicht te betalen.

2. Onverminderd het overigens bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst als op enig tijdstip de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is daarbij aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, waaronder begrepen winstderving en administratiekosten.

5. BETALING.

A. Betaling van diensten en/of goederen dient binnen 2 dagen na factuurdatum te geschieden. Totdat Magnifiek hosting service daadwerkelijk op zijn bankrekening heeft ontvangen is Magnifiek hosting service gerechtigd, zonder verdere vergoeding, per direct zijn diensten voor de klant gedeeltelijk of geheel te beëindigen of op te schorten. Indien betaling na 30 dagen na factuurdatum niet is voldaan behoudt Magnifiek hosting service het recht – conform de regeling zoals vermeld in Boek 6 BW artikel 199 a sub de klant een aparte rentenota te doen toekomen, zonder eerdere voorafmelding en / of nadere ingebrekestelling. E.e.a. conform de Europese Wetgeving en voornoemd artikel alsmede toekomstige aanvulling op dit artikel.

B. Zolang de klant geen volledige betaling heeft verricht kan hij geen gebruik maken van de diensten van Magnifiek hosting service en blijft de op zijn verzoek en in zijn opdracht bij domein registratie bedrijven zoals de Stichting Domeinregistratie aangevraagde .NL domeinnaam of InterNIC.com alsmede overige voor de klant geregistreerde buitenlandse domeinnamen volledig ter beschikking en eigendom van Magnifiek hosting service, ongeacht de rechten welke de klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden, waarvan hij geacht wordt uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan tot volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden waarna zijn aanspraken weer herleven. Indien de Stichting Domeinregistratie akkoord kan gaan met een verhuizing c.q. opheffing van een domeinnaam blijft de verplichting tot betaling tussen Magnifiek hosting service en klant in rechte bestaan als zijnde een aangegane verkoopovereenkomst. Magnifiek hosting service draagt geen enkele verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid voor het verliezen van zijn / haar recht(en) op de aangevraagde domeinnaam of dat de aangevraagde domeinnaam tussentijds / inmiddels door derden wordt aangevraagd en verkregen.Voor het tijdstip van het vervallen van de geregistreerde domeinnaam blijft de klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige registratie van een nieuwe registratieperiode op het Internet c.q. domeinregistratie bedrijf. De termijn voor een domeinregistratie bedraagt 12 maanden na tijdstip aanvraag. Door Magnifiek hosting service geregistreerde domeinnamen kunnen uiterlijk 45 dagen voor de vervaldatum van de domeinnaam uitsluitend schriftelijk (niet per mail) worden opgezegd, waarbij Magnifiek hosting service zal zorgdragen voor tijdig opheffen van de opgezegde domeinnaam. Opzeggen van domeinnamen binnen de termijn van 45 dagen voor vervaldatum is niet meer mogelijk en zullen opnieuw op kosten van de klant voor een periode van 12 maanden worden verlengd.

C. Betalingen door de klant gebeuren zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de klant op verrekening met een vordering op Magnifiek hosting service is uitgesloten. Magnifiek hosting service behoudt zich het recht voor om verschuldigde bedragen de klant te factureren voor aanvang van de nieuwe overeengekomen contracttermijn of voorafgaande aan een nieuwe verlenging van een bestaande contracttermijn.

D. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de klant aangeeft dat de ontvangen betaling betrekking heeft op een factuur met een latere factuurdatum.

E. Magnifiek hosting service is ten alle tijden bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de klant. Indien noodzakelijk kan Magnifiek hosting service naar aanleiding hiervan een redelijke zekerheid – in de vorm van contante betaling een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van betalingsverplichtingen van de klant verlangen. Klant is verplicht op eerste verzoek van Magnifiek hosting service daartoe een dergelijke zekerheid te verstrekken. Over de waarborgsom of bankgarantie wordt geen rente vergoed.

F. Indien de klant niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, wordt dit schriftelijk aan de klant meegedeeld. Er wordt een nieuwe en laatste termijn van betaling vastgesteld. Indien ook binnen deze termijn niet wordt betaald, dan wordt de klant zonder nadere aanvullende herinnering van rechtswege in gebreke gesteld. Indien de kosten van domeinnamen niet tijdig door de klant worden betaald, behoudt Magnifiek hosting service het recht deze domeinnamen eenzijdig en zonder voormelding terug te geven aan het domeinregistratie bedrijf waardoor deze namen weer vrij en opnieuw door derden kunnen worden aangevraagd c.q. worden geregistreerd. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling en bij in gebreke blijven hiervan zal eventueel optredende directe schade en vervolgschade derhalve niet door Magnifiek hosting service worden vergoed.

6 LEVERING / LEVERTIJD

A. Onder levering wordt verstaan de indiensttreding van de in de overeenkomst bedoelde aansluiting en de indienststelling van het in de overeenkomst bedoelde gebruik van de Magnifiek hosting service computers / servers en de verbindingen die door deze computers / servers met het internet worden gemaakt.

B. De klant dient zelf zorg te dragen en is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben en functioneren van de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om de levering/diensten van Magnifiek hosting service mogelijk te maken.

C. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de klant bij aanvang van de overeenkomst menen dat zijdens Magnifiek hosting service geen tijdige levering heeft plaats gevonden dan dient de klant Magnifiek hosting service in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die volledig aan Magnifiek hosting service zijn toe te rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de lopende abonnementsperiode.

D. Behalve de bij bovenvermeld punt C. vermelde restitutie kan de (potentiële ) klant geen aanspraak maken op enige vergoeding door Magnifiek hosting service van de geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij hij kan bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Magnifiek hosting service.

E. Naast de levering van hetgeen hierboven in artikel 6A is vermeld krijgt de klant de mogelijkheid om voor ondersteuning, gebruik te maken van de Magnifiek hosting service helpdesk door middel van E-mail. Deze service is in de prijs inbegrepen.

7. VERPLICHTINGEN van Magnifiek hosting service.

A. Voor Magnifiek hosting service bestaat een inspanningsverplichting om de levering van haar diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.

B. Magnifiek hosting service draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Magnifiek hosting service systemen, waarbij zij zich tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Magnifiek hosting service kan niet garanderen dat de telefoonaansluitingen en/of andere verbindingen met Magnifiek hosting service en/of het internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder wanneer Magnifiek hosting service van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (overige telecommunicatieleveranciers). Het onderhoud van server(s) en bijkomende aansluitingen wordt door derden verzorgd. Zonder melding vooraf kunnen door derden werkzaamheden aan Magnifiek hosting service – apparatuur worden uitgevoerd in algemeen belang. Magnifiek hosting service beroept zich voor deze werkzaamheden op overmacht en kan derhalve voor schade nimmer aansprakelijk worden gesteld. De klant verklaart Magnifiek hosting service nimmer verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server(s) en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Veroorzaakte vervolgschade – direct of indirect veroorzaakt – is nimmer verrekenbaar.

C. In geval van andersoortige overmacht kan de klant Magnifiek hosting service nooit op haar verplichtingen aanspreken. Hiermee wordt bedoeld overmacht indien er onder meer sprake is dat Magnifiek hosting service. wordt verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, naderende millenniumproblemen, storingen in de levering van energie. Indien door overmacht Magnifiek hosting service langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zij het met vergoeding van de inmiddels door Magnifiek hosting service gemaakte kosten voor de klant.

8. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT.

A. De klant beschadigt de systemen van Magnifiek hosting service niet en start geen processen/programma's op de computers van Magnifiek hosting service waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze schade zouden kunnen toebrengen en/of overige internetgebruikers tijdelijk of permanent zouden kunnen hinderen. Het is de klant niet toegestaan processen te laten lopen als er geen directe verbinding is met het systeem, tenzij anders overeengekomen.

B. Schade aan Magnifiek hosting service of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met het vorige lid kan op de desbetreffende klant langs juridische weg worden verhaald.

C. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de klant ter beschikking gestelde diskruimte te gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare (rechts)orde, de Netiquette,de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: Spamming ( het moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail ), het onderhouden van Warez sites, MP3 sites/files, torrent sites/files en/of andere sites met illegale software, inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendom van derden. Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie in brede zin des woords, bedreiging of het op andere wijze lastigvallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computersystemen op internet (hacken) waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan we door het aannemen van een valse hoedanigheid.

D. Magnifiek hosting service behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de klant verstrekte aansluiting tot- en gebruik van de Magnifiek hosting service systemen buiten gebruik te stellen wanneer deze klant handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de klant in dat geval verplicht de factuur volledig en op eerste verzoek te voldoen. Alle diensten die Magnifiek hosting service aan de klant verleend mag / mogen alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en niet in strijd zijn met het Nederlands of internationaal recht.

E. Indien de ernst van de handeling of gedraging van de klant zoals eerder omschreven dit rechtvaardigt heeft Magnifiek hosting service het recht met onmiddellijke ingang en zonder verdere ingebrekestelling de aansluitingen te beëindigen zonder restitutie van reeds betaalde gelden/facturen.

F. Magnifiek hosting service is niet aansprakelijk voor enige claims en/of schade aan derden, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door de hierboven vermelde gedragingen en/of handelingen van de klant. De klant vrijwaard Magnifiek hosting service tegen aanspraken van derden uit dien hoofde. Klant verplicht zich jegens Magnifiek hosting service direct op de hoogte te stellen als klant claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de klant op het internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na beëindiging van de overeenkomst.

G. Het is de klant niet toegestaan zijn account en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende recht aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij Magnifiek hosting service hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

H. De klant is het niet toegestaan hem door Magnifiek hosting service ter beschikking gestelde software te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De klant mag aan de software, alsmede aan door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen toebrengen zonder uitdrukkelijke toestemming van Magnifiek hosting service. Om misbruik van, en licentieproblemen van aangekochte software te voorkomen vindt de overdracht van de originele software slechts plaats nadat de betaling van de eindfactuur daadwerkelijk door de klant heeft plaatsgevonden.

I. Een gebruikersnaam is strikt persoonlijk en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de betreffende klant. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van Magnifiek hosting service gebruik te laten maken.

J. De klant verplicht zich te houden aan de internationale wetten en verdragen aangaande Copyright. De klant zal niets op een Magnifiek hosting service server plaatsen waarvan hij niet zeker is dat de klant het Copyright bezit. Op auteursrechtelijke gegevens is de bescherming van toepassing zoals is vermeld in de Auteurswet 1912 en toekomstige aanvullingen hierop.

9. BEHEER VAN DE Magnifiek hosting service - SYSTEMEN.

A. Magnifiek hosting service is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Magnifiek hosting service systemen ( tijdelijk ) buiten gebruik te ( laten ) stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen. In geval de systemen worden gehackt (hacking , DOS-attacks, of virus- en wormaanvallen c.a. ) kan en mag Magnifiek hosting service zonder enige vooroverleg met de klant per direct de systemen gedeeltelijk of geheel uitschakelen om verdere schade aan de systemen en aan apparatuur van derden te voorkomen. In dit geval kan Magnifiek hosting service zich zondermeer beroepen op overmacht.

B. Magnifiek hosting service is gerechtigd, zonder voorafgaande melding aan de klant, wijzigingen aan te brengen in de standaard log-in procedure.

C. Magnifiek hosting service is nooit aansprakelijk voor schade en mogelijke vervolgschade van de klant als gevolg van het onder voorgaande reden gestelde behoudens grove schuld of opzet zijdens Magnifiek hosting service.

10. AANSPRAKELIJKHEID.

A. Magnifiek hosting service kan vooraf de klant niet garanderen, dat het gebruik van internet door de klant via de diensten van Magnifiek hosting service geschikt is voor het doel dat de klant daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Magnifiek hosting service kenbaar is gemaakt, tenzij tussen partijen het tegendeel is overeengekomen. Magnifiek hosting service zal de klant zo goed mogelijk over de mogelijkheden informeren. De klant doet afstand van zijn recht op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.

B. Magnifiek hosting service is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met een klant - behoudens opzet of grove schuld - als uiteraard ook bij overmacht (zie artikel 7C. ) niet aansprakelijk voor door de klant eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc. De klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.

C. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers / domeinnaam, wachtwoorden en het emailadres. Magnifiek hosting service is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij dat nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Magnifiek hosting service is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de klant op haar systemen werden geplaatst.

D. Magnifiek hosting service zal alle mogelijke zorg en maatregelen nemen om zogenaamde producteigen technische problemen van soft- en hardware (o.a. virusinfectie en hackersproblemen) te voorkomen. Mocht zich toch onverhoopt dit soort problemen zich voordoen welke voor de klant schade zouden veroorzaken uit welke hoofde dan ook, dan is Magnifiek hosting service daarvoor nimmer aansprakelijk en beroept zich op overmacht.

E. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Magnifiek hosting service te verrekenen met aan Magnifiek hosting service verschuldigde gelden.

11. GESCHILLEN.

A. Geschillen kunnen zowel door de klant als door Magnifiek hosting service - voor zover mogelijk worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland zulks met in acht name van het onder B vermelde.

B. Mocht de klant een klacht hebben jegens Magnifiek hosting service dan dient de klant deze klacht zo spoedig mogelijk eerst schriftelijk, dan wel per e-mail, aan Magnifiek hosting service voor te leggen en haar in de gelegenheid te stellen deze klacht, indien deze wordt erkend, te verhelpen. Mocht dit niet binnen redelijke termijn geschieden dan kan de klant zich wenden een bevoegde rechter in Nederland, de kosten hier uit voort vloeiend zijn voor rekening van de klant.

C. Alle overeenkomsten die Magnifiek hosting service sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht. Bij eventuele geschillen die voorvloeien uit of betrekking hebben op aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering van producten of diensten van Magnifiek hosting service worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement te Rotterdam. Deze voorwaarden zullen naar de wet worden geïnterpreteerd. Mocht een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden niet geldig zijn voor de wet, dan blijven de andere artikelen onveranderd geldig.

ARTIKEL 12 EN VERDER ZIJN TEVENS VAN TOEPASSING OP PROGRAMMEERWERK, WEBONTWERP, DOMEINNAMEN, EENMALIGE INSTALATIEKOSTEN en het ONDERBRENGEN VAN WEBSITES door Magnifiek hosting service.

12. ALGEMEEN.

A. Definitie programmeerwerk. Onder programmeerwerk wordt verstaan alle in opdracht van de klant op maat ontworpen en gemaakte programmatuur en/of gemaakte of aangekochte ( standaard )software. Onder webontwerp wordt verstaan het op verzoek van de klant ontwikkelen c.q. plaatsen van websites t.b.v. internet.

B. Toepasselijkheid voorwaarden. Ten aanzien van het door Magnifiek hosting service in opdracht van de klant verrichte programmeerwerk zijn de hierboven opgenomen artikelen 2, 3, 4d, 4f, 5, 7, 10, en 11. onverkort van toepassing en worden als alhier ingelast beschouwd, voor zover de navolgende bepalingen alsmede de bepalingen van de overeenkomst daarvan niet afwijken.

C. Annulering. Bij annulering van de overeenkomst (ook voordat aan enig aspect van de overeenkomst in uitvoering is gegeven) door de klant is deze een schadevergoeding van 30% verschuldigd van hetgeen de klant bij doorgang van de overeenkomst zou hebben moeten betalen. Deze prijsafspraak kan hierbij mondeling en/of schriftelijk zijn overgekomen.

D. Voor omschrijving en gevolgen van meerwerk wordt uitdrukkelijk verwezen naar het bepaalde in artikel 4D als eerder vermeld.

E. Domeinnaam. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaam - extensie voorwaarden worden gesteld door de betreffende domeinregistratie bedrijven (instantie die betreffende domeinnaam of extensie uitgeeft) dient de klant aan deze voorwaarden te voldoen. Als de klant op dit punt in gebreke blijft heeft Magnifiek hosting service het recht de toegekende domeinregistratie van de klant ongedaan te maken, dan wel de registratieprocedure voor de klant te staken. De klant is verplicht op het eerste verzoek van Magnifiek hosting service daartoe alle documentatie dan wel volledige informatie te verstrekken dan wel medewerking te verlenen die noodzakelijk voor de juiste registratie van een aangevraagde domeinnaam. Als de klant op dit punt in gebreke blijft, heeft Magnifiek hosting service het recht de toegekende domeinregistratie van de klant ongedaan te maken dan wel de registratieprocedure te staken en de overeenkomst met de klant te beëindigen. De klant machtigt Magnifiek hosting service reeds nu voor alsdan tot het doen van deze rechtshandeling uit naam, hetgeen echter niet betekent dat Magnifiek hosting service verantwoordelijk kan worden gehouden voor het uit eigen beweging versturen van benodigde informatie naar de betreffende instanties. De eindverantwoordelijkheid ligt hierbij te alle tijden bij de klant. Bij een aanvraag van een zgn. BIZ domeinregistratie dient de klant daarmee een zakelijke bedoeling te hebben en geldt tevens dat de klant op eerste verzoek van Magnifiek hosting service verplicht is een recent uittreksel van de KvK te overleggen. Dit alles met uitzondering voor klanten (particulieren) voor wie geen inschrijving bij de KvK noodzakelijk is.

13. KWALITEIT en AANSPRAKELIJKHEID.

A. Magnifiek hosting service verbindt zich in de overeenkomst om zich in te spannen programmatuur en/of software te leveren die de prestaties leveren zoals door de klant verzocht en in de offerte omschreven. De kwaliteit van de programmatuur/software wordt mede bepaald door het door de klant aangeleverde (hardware)materiaal, waarvoor Magnifiek hosting service uiteraard niet kan instaan en geen enkele aansprakelijkheid kan erkennen.

B. Voor zover de programmatuur/software daadwerkelijk niet aan de tussen partijen gesloten overeenkomst zou beantwoorden en sprake is van een toerekenbare tekortkoming door Magnifiek hosting service , is Magnifiek hosting service uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel van het vervaardigde werk, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op (vervangende en/of aanvullende) schadevergoeding.

C. De klant is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door hem gebruikte hardware en randapparatuur waarop de programmatuur/software dient te werken. Hij draagt zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen voor apparatuur die voldoet aan de vereiste technische specificaties, althans deze correct aan Magnifiek hosting service door te geven voor zover vereist voor het ontwikkelen van de programmatuur.

D. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op Magnifiek hosting service te verrekenen met aan Magnifiek hosting service verschuldigde gelden.

14. LEVERING.

A. Magnifiek hosting service zal de programmatuur/software afleveren op het beschikbare tijdstip - of onmiddellijk na de leveringstermijn voor zover deze in de overeenkomst is opgenomen.

B. Een eventuele leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Magnifiek hosting service door overmacht (zie artikel 7) of schuldeisers - verzuim van de zijde van de klant, is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

C. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de klant van mening zijn dat door Magnifiek hosting service geen totale levering heeft plaatsgevonden dan dient de klant Magnifiek hosting service schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Magnifiek hosting service zijn toe te rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

D. De klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Magnifiek hosting service van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij hij kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Magnifiek hosting service.

E. Na levering gaan risico en eigendom van de programmatuur/software over op de klant, zulks echter eerst na volledige betaling door de klant van de factuur van Magnifiek hosting service. Zolang niet volledig is betaald behoudt Magnifiek hosting service zich derhalve het juridisch eigendom van de programmatuur/software voor en is het de klant niet toegestaan deze in gebruik te nemen.

15. VRIJWARINGSCLAUSULE.

Magnifiek hosting service is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het tijdelijk uitvallen (offline gaan) van een website wegens het bevinden van tijdelijke of permanente bugs (ontwerpfouten) in soft- en hardware dan wel het plaatsvinden van mis - communicatie tussen gebruiker en het internet - systeem c.q. servers.

16. SLOTBEPALING.

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van ieder door Magnifiek hosting service aangegane transactie / prestatie jegens de klant. Deze voorwaarden zijn bindend en onvergankelijk. Aanvullingen kunnen tussentijds worden toegevoegd. Bij het uitbrengen van nieuwe of gewijzigde voorwaarden zijn alle algemene voorwaarden met een voorgaande wijzigingsdatum komen te vervallen, met in acht name van het vermelde bij artikel 2C.

Aldus opgesteld door Magnifiek hosting service te Haarlem.

Laatste update 26-03-2012